O CVIČENÍ

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov.

DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:

Mini - 3 mes. - 13 mes.

Explorer - 14 mes. - 24 mes.

Junior - 2 r.- 3,5 r.

Hviezdičky - 3-4 r. (škôlkari)

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Viac sa dočítate v sekcii KATEGÓRIE...

Cieľom projektu Baby Balance je:

1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení

2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

Čiastkové ciele: 

- rozvoj pohybových zručností a schopností

- rozvoj jemnej motoriky

- rozvoj artikulačných schopností

- rozvoj rytmického vnímania, muzikálnosti

- rozvoj sociálno - emocionálnych  zručností

Ako na to?

Aktivity a činnosti:

Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Mini tanečno - pohybové choreografie

Riekanky - artikulácia, dramatický prejav

Rytmické základné cvičenia

Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov

Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí

Relaxačné aktivity

U Juniorov - logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.