fbpx

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE “INDIVIDUÁLNA LEKCIA”

5 januára, 2024 by

1. Základné informácie

1.1  Organizátorom súťaže je občianske združenie Baby Balance registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR WS/1-900/90-40153, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 42264782 (ďalej len ”Baby Balance” alebo “Organizátor“).

1.2  Názov súťaže je “INDIVIDUÁLNA LEKCIA” (ďalej len “Súťaž“).

1.3  Súťaž sa koná v období od 5.1.2024 do 14.1.2024 do 22.00 hod ( ďalej len “Súťažné obdobie“).

1.4 Súťažiaci majú možnosť zapojiť sa v rámci celého Súťažného obdobia.

1.5  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou META, Inc. (prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram) a nemá so žiadnou z nich žiaden vzťah. V rámci Súťaže nevznikajú spoločnosti META, Inc. vo vzťahu k súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci a podmienky účasti v súťaži

2.1. Súťažiacimi môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 16. rok veku (ďalej len “Súťažiaci“).

2.2.Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Súťažiaci môže zúčastniť Súťaže, je verejný užívateľský profil Súťažiaceho vytvorený na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Instagramový profil“).
2.3. Podmienkou účasti v Súťaži je vloženie komentáru Súťažiaceho k postu so zadaním k súťaži („Post“) uverejnenom na Instagramovom profile Organizátora a sledovanie profilu @babybalance_bratislava a @mamasystem.
2.4. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže.
2.5. Zapojením sa do Súťaže podľa bodu 2.3. Podmienok Súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Podmienkami. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Súťažiaci súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
4.5. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať urážlivé vyjadrenia alebo ak bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako je Organizátor oprávnený vylúčiť z účasti v Súťaži osoby na základe objektívnych dôvodov, a to predovšetkým pre porušenie Podmienok.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1  Organizátor vyhlási Súťaž dňa 5.1.2024 prostredníctvom svojich sociálnych sietí (ďalej len “Sociálne siete Organizátora“).

3.2 Organizátor určí výhercu Súťaže žrebovaním.

3.3  Výhrou v Súťaži je 1 individuálna lekcia popôrodného cvičenia s Evou Kurčíkovou.

3.4 Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaní zo strany Organizátora na sociálnej sieti Instagram.

3.5  Súťažiaci v súvislosti so zapojením sa do Súťaže súhlasí s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov Súťažiaceho pre účely Súťaže.

3.6 Organizátor vyhlási ukončenie Súťaže najneskôr dňa 16.1.2024 prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora s uvedením informácie o kontaktovaní výhercu.

4. Ostatné podmienky Súťaže

4.1 Súťažiaci, resp. Výherca, nie je oprávnený požadovať namiesto výhry finančné, či akékoľvek iné plnenie a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, okrem tých, ktoré sú špecifikované v týchto podmienkach Súťaže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Súťaže jednostranne a s konečnou platnosťou.

4.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Súťaže spôsobom zhodným s vyhlásením Súťaže. Organizátor sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Súťaže informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Súťaže.

4.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie podmienok Súťaže, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť Súťažiaceho zo Súťaže alebo Súťažiacemu neposkytnúť výhru, a to v prípade, ak Súťažiaci porušil podmienky Súťaže alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami Súťaže.

5. Vyhlásenie Súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1  Účasťou v Súťaži Súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely zaradenia do Súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.

5.2  Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.3  Organizátor uchováva osobné údaje výhercov výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Súťaže a pre účely odovzdania výhry, nie však dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa vyhlásenia Súťaže.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na Instagramovom profile Organizátora, teda dňom 5.1.2024.
6.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Bratislave, 4. 1. 2024