fbpx

PREČO JE DÔLEŽITÝ SPRÁVNY VÝVIN DIEŤAŤA?

10 marca, 2022 by

Čo robí dieťa dnes ovplyvňuje jeho budúcnosť.

Každé dieťa je iné a každá kultúra vyznáva iné hodnoty a charakterové vlastnosti jednotlivcov. Napriek týmto individuálnym rozdielom je možné nájsť spoločnú tému a tou je vývin dieťaťa – univerzálny faktor pre všetky deti, bez ohľadu na ich pôvod či budúcnosť. Hlbšie pochopenie týchto tém či spoločných menovateľov vo vývine môže pomôcť každému, kto sa podieľa na výchove detí, vytvoriť to najlepšie prostredie pre ich rast.

Sally Goddard Blythe

Rodičia od prvej sekundy zrodenia dieťaťa tvoria svojou starostlivosťou jeho budúcnosť. 

Každé dieťa má okrem svojich individuálnych vrodených vlastností, teda genetickej výbavy, možnosť využiť potenciál raného vývinového obdobia. Tento proces je tvorený interakciou medzi rodičom a dieťaťom a prostredím, v ktorom dieťa zreje

Viaceré vedecké výskumy dokazujú, že kvalita vývinu dieťaťa v prvých rokoch života má priamy vplyv na všetky zložky jeho budúceho života. Pohybové zručnosti, rozumové spôsobilosti, ako sú učenie, sústredenie a pamäť, reč, písanie, čítanie a porozumenie textu. Ale aj na osobnosť dieťaťa, schopnosť organizácie a plánovania, správanie a celkový prístup k sebe a svetu. 

Dieťa je spočiatku plne závislé od našej starostlivosti, teda aj od našich podnetov. Charakter, množstvo aj kvalita našich podnetov musia byť vždy v súlade s možnosťami a vývinovým štádiom dieťaťa. Ako to dosiahnuť?

Poznať fakty o štádiách vývinu dieťaťa a hlavne pozorovať vlastné dieťa

Keď hovoríme o vývinových štádiách, nemyslíme tým, či sa dieťa pretáča, plazí, lozí, sedí a podobne. Potrebujeme sa zamerať viac na hodnotenie kvality dosahovaných vzorov a nielen na ich prítomnosť. Pozorujeme, ako sa dieťa pohybuje, či sú jeho pohyb a telo súmerné, ako používa končatiny, aké pohybové vzory používa, ako využíva svoje senzorické možnosti, aká je jeho senzitivita na podnety. Pozorovaním dieťaťa si vytvoríme jeho celkový obraz a na základe zistených skutočností hľadáme možnosti vyváženej stimulácie. 

Dieťa prechádza postupným vývinom – od vzpriamovania hlavičky smerom k postupnému ovládaniu trupu a končatín. Postupne sa pridávajú rotácie trupu, pohyby cez os tela, Tie umožňujú dieťaťu pretáčať a realizovať zložitejšie diferencované pohyby, ktoré mu umožňujú posilňovať prepájanie ľavej a pravej hemisféry. Bohatosť pohybu ovplyvňuje bohatosť neurónovej siete, ktorá v tomto období prechádza obrovským procesom tvorby a následnej redukcie. Ako uvádza R. Procházka: počiatočná stimulácia by mala byť u detí bohatá a široká, aby došlo k utvoreniu bohato rozvetvenej neurónovej siete.

Pri následnej korekcii a redukcii synapsií je možné zvoliť optimálnu cestu. Tento istý proces platí aj pre zmyslové podnety. Ako prvý je rozvinutý rovnovážny systém, následne sluchový a hmatový. Najdlhšie sa rozvíja zrak, ktorý je významne prepojený a dopĺňa využívanie rovnováhy a pohybu vo výslednom vzťahu, ktorý sa volá propriorecepcia. Tá určuje naše vnímanie tela a polohy tela voči priestoru.

Z celého pôsobenia nesmieme zabudnúť na hmatové podnety. Pokožka dieťaťa je veľký a významný orgán, ktorý mu umožňuje vnímať prostredie a prežívať kontakt s rodičom. Dotykmi, hladením, túlením, nosením, kontaktom koža na kožu, dojčením… významne stimulujeme utváranie neurónovej siete a pomáhame nervovej sústave zrieť. Zrelá nervová sústava umožňuje dieťaťu vnímať vlastné telo, používať ho v súlade so zmyslovými podnetmi a to mu vo výsledku dáva schopnosti pohybu, reči, myslenia a rozvoja pozitívnej a spokojnej osobnosti. Celú starostlivosť dopĺňame vhodnou komunikáciou s dieťaťom, našou emocionálnou prítomnosťou a rešpektujúcou výchovou. 

Ako ovplyvňuje vývin dieťaťa jeho budúcnosť.

Pevný trup umožňuje dieťaťu okrem správneho držania tela aj dostatočne dlho vydržať vzpriamene sedieť na stoličke v škole. Ak je dieťa zo sedenia unavené, pretože má oslabené svalstvo stráca pozornosť, prestáva byť aktívne na vyučovaní alebo to kompenzuje nevhodným správaním.

Pohybový rozsah a správne zapojenie svalstva ramenných kĺbov  je dôležité pre dieťa z pohľadu možnosti písania a kreslenia. Uchopenie ceruzky nie je len o prstoch ale práve o schopnosti ovládať ruku od ramenného kĺbu. Aj toto môže byť dôvod prečo má vaše dieťa problém s písaním.

Pretrvávajúce primitívne reflexy ako napríklad Moorov reflex a iné môžeme mať dokonca aj v dospelosti. Opäť vedú k postupnej únave tým, že ich musíme kompenzovať. Znižujú nám schopnosť sústrediť sa a ako pri únave z oslabeného svalstva dochádza k strate pozornosti, aktivity a následného zlého akademického výsledku.

Lozenie a prepojenie hemisfér. Krížové pohyby vedú k prepojeniu ľavej a pravej hemisféry. Toto prepojenie je dôležité pri každej našej činnosti. Napríklad počítanie, čítanie, myslenie, pohyb, obliekanie. Vedeli ste, že ak spočítate 2+2 musí váš mozog kvôli odpovedi, rovná sa štyri, urobiť sedem krát prechod z ľavej do pravej hemisféry? Ak máme toto prepojenie oslabené, síce odpovieme, ale môže nám to trvať dlhšie. Ak dieťa nemá na takúto kompenzáciu čas, následne pôsobí akoby odpovedať nevedelo.

Faktorov, ktoré v ranom detstve ovplyvňujú náš ďalší život je viac. Napr.  zrenie dominantnej laterality, súhra oko ruka, zraková kontrola, sluchová percepcia.  Postupne si ich predstavíme.

V prvých rokoch života je všetko závislé od všetkého. Vzájomné prepojenie všetkých štruktúr vo vývine je pre dieťa dôležité na získanie vyváženej a všestrannej skúsenosti.

Z našej praxe pozorujeme, že deti, ktoré uprednostňujú pohybové aktivity, niekedy nemajú čas venovať sa hrám zameraným na jemnú motoriku a sústredenie. Opačne – deti, ktoré uprednostňujú práve tieto aktivity, sú pohybovo pasívnejšie. Dôležité je hľadať pre deti zaujímavé herné situácie, ktorými im poskytneme možnosť rozvíjať sa aj v oblastiach, ktoré nie sú ich obľúbené. 

Čo z uvedeného vyplýva? Naša starostlivosť, hlavne v prvých rokoch života, by mala byť vyvážená. Mala by sa orientovať na všetky zložky vývinu rovnocenne. Napriek tomu, že každý rodič má vnímať individuálne prednosti svojho dieťaťa, treba prostredníctvom vhodne zvolených hier dosahovať u všetkých detí vyváženosť jednotlivých vývinových štruktúr a ich prepájanie. Hovoríme tomu – vývin dieťaťa v celistvosti

V ďalších článkoch sa budeme postupne jednotlivým vývinovým obdobiam a jednotlivým oblastiam venovať. Pokúsime sa vám poskytnúť informácie a utvoriť celkový obraz možností vývinu vášho dieťaťa v jeho nenapodobiteľnej, fascinujúcej, individuálnej kráse, ktorá má svoje zákonitosti. Ponúkneme vám techniky, ktorými môžete svoju starostlivosť realizovať v prospech svojho dieťaťa. Výsledkom by mal byť bezpečný, dôverný a láskyplný vzťah s dieťaťom, porozumenie v rodine a na konci šťastné a zdravé dieťa.

Autor: Saša Ragas

ZDROJE:

R. PROCHÁZKA, M. OREL a kol. 2021. Vývojová neuropsychologie.

S. G. BLYTHE. 2004, 2005. Dieťa v rovnováhe.

VOLEMANOVÁ. Přetrvávající primární reflexy

CENTER OF THE DEVELOPMING CHILD. 8 Things to Remember about Child Development.