Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OZ BABYBALANCE

Baby Balance, (Hanácka 4, 821 04 Bratislava)

I

Definície

 1. Baby Balance – občianske združenie Baby Balance registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR WS/1-900/90-40153, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 42264782;
 2. Člen – fyzická osoba, ktoré je registrovaným členom Baby Balance.

II

Úvodné ustanovenia

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou vstupu do priestorov Baby Balance a využívania služieb poskytovaných Baby Balance.
 2. Člen Baby Balance je oprávnený užívať služby poskytované Baby Balance, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Baby Balance po riadnom zaplatení členského. Členovi Baby Balance môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

II

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

 1. Baby Balance je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku, V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
 2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

III

Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby Baby Balance len za predpokladu, že riadne zaplatil členské
 2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov. Člen zodpovedá za deti počas ich prítomnosti v prevádzke. Baby Balance nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Baby Balance. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný použiť ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadať personál o dozor dieťaťa.
 3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
 4. Ak člen pri využívaní služieb Baby Balance používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
 5. Člen využíva služby Baby Balance na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Baby Balance nezodpovedá.
 6. V priestoroch Baby Balance je zákaz fajčiť.
 7. Do priestorov Baby Balance je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Baby Balance v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je Baby Balance oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
 8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Baby Balance združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Baby Balance, Baby Balance je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

IV

Kurzy a účasť na nich

 1. Jednotlivé kurzy v ponuke Balance sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu.
 2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Baby Balance oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
 4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovom sídle www.babybalance.sk prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Baby Balance. Po odoslaní prihlášky systém Baby Balance potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku,  platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definítvne platná až po úhrade členského.
 5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, OZ Baby Balance mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalance.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 5 lekcií. V prípade čerpania náhradných lekcií po skončení kurzu, v ktorom mal člen rezervované miesto je počet náhradných lekcií znížený na max. 2 lekcie, čerpať ich môže najneskôr do konca 4. týždňa od začatia ďalšieho kurzu. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalance.sk.
 6. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Baby Balance oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Baby Balance v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

V

Vyhotovovanie záznamov z kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že Baby Balance môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Baby Balance, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje Baby Balance súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa (i) pre účely propagácie činnosti Baby Balance, (ii) pre účely účasti Baby Balance v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj (iii) uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke Baby Balance.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a  Baby Balance je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

VI

Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru Prihláška a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VII

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy člena a Baby Balance sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Baby Balance a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Baby Balance si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na babybalance.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Bratislave, dňa  1.8.2017

Baby Balance Blog

06. 06. 2023 AKO SA VYVÍJAJÚ KAMARÁTSKE VZŤAHY MALÝCH DETÍ?

My rodičia sme v živote svojich bábätiek a najmenších detí najvýznamnejšími osobami v mnohých smeroch. Nie je to inak ani pri budovaní vzťahov s inými deťmi. Kedy sú bábätká pripravené vstúpiť do vzťahu s inými deťmi? Bábätká vo vzťahu s nami – svojimi rodičmi – získavajú základnú dôveru v ľudí. Deje sa to, pretože ako […]

30. 05. 2023 4 FAKTY O CVIČENÍ PO PÔRODE, KTORÉ POTREBUJE VEDIEŤ KAŽDÁ MAMA

Rozmýšľate, že začnete po pôrode cvičiť, ale máte pochybnosti, či na to budete mať čas? Z domu sa nedostanete, deti stále vyžadujú vašu pozornosť a zároveň máte kopec povinností v domácnosti. Ak vás zaujíma, či sa to dá všetko skĺbiť a na čo sa pripraviť, tento článok je práve pre vás. Tréning po pôrode a […]

23. 05. 2023 5 TIPOV, AKO NEZABUDNÚŤ NA SVOJE DUŠEVNÉ ZDRAVIE POČAS MATERSKEJ DOVOLENKY

Môže sa zdať, že téma duševného zdravia po pôrode je čierno-biela. Buď na svoju dušu zabudneme a spamätáme sa, až keď je takmer neskoro, alebo robíme všetko len pre to, aby sme nepociťovali nepohodlie, ktoré je v istej miere prirodzené. Nielen s materstvom, ale ani s tou našou ženskou dušou to nie je také čierno-biele.  Materstvo, […]

09. 05. 2023 PREČO SÚ PRVÉ TRI ROKY V ŽIVOTE DIEŤATKA KĽÚČOVÉ A ČO SA DEJE S JEHO MOZGOM?

Viete o tom, že všetky deti sa rodia s miliardami neurónov v mozgu? A tiež to, že len veľmi málo z nich je skutočne prepojených? Pre lepšie pochopenie si to však poďme radšej vysvetliť. ☺ Predstavte si, že každý z neurónov je telefón, ktorý vyzváňa, avšak len veľmi málo z nich je zodvihnutých. A tu prichádzate na rad vy, rodičia, ako operátori. A čo […]

02. 05. 2023 ŠTYRI BENEFITY CVIČENIA PO PÔRODE, KTORÉ NEMAJÚ NIČ SPOLOČNÉ S CHUDNUTÍM

Aj vy máte nutkanie vrhnúť sa na cvičenie po pôrode s jediným cieľom – zhodiť kilá po tehotenstve? Máte stále pocit, že jediným spôsobom, ako merať výsledky cvičenia a progres, je na základe čísla na váhe?  Lenže číslo na váhe je len… číslo. Obzvlášť po pôrode, keďže toto číslo ovplyvňuje mnoho ďalších faktorov, ktoré môžu byť […]

25. 04. 2023 PEDIATRICKÝ VÝVINOVÝ DOTAZNÍK

Pediatrický vývinový dotazník je pomôcka pre pediatrov a pediatričky a aktuálne prebieha štatistické overenie psychometrických vlastností dotazníkov. Tento dotazník vznikol spoluprácou niekoľkých špecialistov a špecialistiek z rôznych odborov a má za úlohu skoré odhalenie menších či väčších odchýlok v psychomotorickom vývine najmenších detí – od 0 do 3 rokov.  Predovšetkým je to snaha čo najskôr zaznamenať a následne správne diagnostikovať deti, […]