Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OZ BABYBALANCE

Baby Balance, (Hanácka 4, 821 04 Bratislava)

I

Definície

 1. Baby Balance – občianske združenie Baby Balance registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR WS/1-900/90-40153, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 42264782;
 2. Člen – fyzická osoba, ktoré je registrovaným členom Baby Balance.

II

Úvodné ustanovenia

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou vstupu do priestorov Baby Balance a využívania služieb poskytovaných Baby Balance.
 2. Člen Baby Balance je oprávnený užívať služby poskytované Baby Balance, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Baby Balance po riadnom zaplatení členského. Členovi Baby Balance môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

II

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

 1. Baby Balance je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku, V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
 2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

III

Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby Baby Balance len za predpokladu, že riadne zaplatil členské
 2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov. Člen zodpovedá za deti počas ich prítomnosti v prevádzke. Baby Balance nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Baby Balance. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný použiť ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadať personál o dozor dieťaťa.
 3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
 4. Ak člen pri využívaní služieb Baby Balance používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
 5. Člen využíva služby Baby Balance na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Baby Balance nezodpovedá.
 6. V priestoroch Baby Balance je zákaz fajčiť.
 7. Do priestorov Baby Balance je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Baby Balance v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je Baby Balance oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
 8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Baby Balance združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Baby Balance, Baby Balance je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

IV

Kurzy a účasť na nich

 1. Jednotlivé kurzy v ponuke Balance sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu.
 2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Baby Balance oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
 4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovom sídle www.babybalance.sk prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Baby Balance. Po odoslaní prihlášky systém Baby Balance potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku,  platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definítvne platná až po úhrade členského.
 5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, OZ Baby Balance mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalance.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 5 lekcií. V prípade čerpania náhradných lekcií po skončení kurzu, v ktorom mal člen rezervované miesto je počet náhradných lekcií znížený na max. 2 lekcie, čerpať ich môže najneskôr do konca 4. týždňa od začatia ďalšieho kurzu. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalance.sk.
 6. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Baby Balance oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Baby Balance v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

V

Vyhotovovanie záznamov z kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že Baby Balance môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Baby Balance, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje Baby Balance súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa (i) pre účely propagácie činnosti Baby Balance, (ii) pre účely účasti Baby Balance v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj (iii) uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke Baby Balance.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a  Baby Balance je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

VI

Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru Prihláška a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VII

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy člena a Baby Balance sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Baby Balance a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Baby Balance si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na babybalance.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Bratislave, dňa  1.8.2017

Baby Balance Blog

28. 11. 2023 AKO PESTOVAŤ POZITÍVNY VZŤAH K JEDLU OD MALÉHO MALINKA

Pomerne často sa stretávam s ponosou na deti, ktoré jedia len to, čo im chutí alebo len sladkosti alebo aj jedia, ale len málo, a tak podobne. Jednoducho „problém s jedlom“ je vcelku bežný a veľa rodičov si akosi nevie rady, čo s tým. Čo je normálne? Na úvod si potrebujeme uvedomiť, čo je vlastne […]

21. 11. 2023 DIASTÁZA – KEDY JU MÔŽEME POVAŽOVAŤ ZA “ZAHOJENÚ”?

Diastáza resp. rozostúpenie priamych brušných svalov vzniká najmä v tehotenstve. S rastúcim bruškom sa predná brušná stena (linea alba) uvoľní a priame brušné svaly sa „rozostúpia“. Diastáza je hlavnou príčinou vypuklého bruška aj niekoľko mesiacov po pôrode a ak je predná brušná stena príliš natiahnutá, môže sa pridružiť aj pretrhnutie (pruh). Ako zistím, či mám […]

14. 11. 2023 9 STRATÉGIÍ, KTORÉ STIMULUJÚ REČ DIEŤAŤA

Komunikácia je interakcia medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Jeden niečo povie, druhý reaguje. Striedajú sa, vymieňajú si informácie, delia sa o pocity, komunikujú svoje potreby.  Dieťa sa učí reč opakovaním, pričom reč dospelého je pre neho vzorom, ktorému sa pripodobňuje. Veľmi dôležitú úlohu v procese osvojovania si reči zohráva spôsob komunikácie dospelého s dieťaťom. Je dôležité […]

07. 11. 2023 NEPOTLÁČAJ SVOJE EMÓCIE

Každá mama vie, že materstvo prináša so sebou nespočetné množstvo radostí, lásky a nezabudnuteľných okamihov. Na druhej strane so sebou môže priniesť tiež pocity bezmocnosti, strachu, zlyhania či preťaženia. Často zabúdame na to, že materstvo môže byť aj náročné a plné výziev, ktoré môžu ovplyvniť nielen naše fyzické, ale aj emocionálne zdravie. Tlak spoločnosti a […]

31. 10. 2023 AKO SA PRIPRAVIŤ NA SVIATKY S MALÝMI DEŤMI?

Pri pomyslení na akékoľvek sviatky sme médiami a sociálnymi sieťami, svojím okolím, našimi rodinnými zvyklosťami z detstva aj vlastnými osobnostnými charakteristikami tlačení do určitej predstavy, ako by mali sviatky vyzerať. Usilujeme sa vyhovieť našim očakávaniam aj predstavám iných ľudí. Výsledkom sú sviatky plné stresu, sklamaní a únavy. Prinášame vám pár tipov, ako mať pokojnejšie sviatky […]

24. 10. 2023 BRUŠKOVÉ BOLAČKY

Niežeby som vás chcela takto z úvodu strašiť bolesťami vášho bábätka, avšak existujú dve dojčenské „diagnózy“, ktoré sú pomerne známe a pomerne záludné. Jednak sú záludné preto, že to nie sú naozajstné diagnózy v zmysle choroby a ďalej sú záludné v tom, že sa riešia pomerne ťažko. Áno, inkriminovanými sú GER alias dojčenský reflux a dojčenské koliky alebo akási celková nezrelosť […]